WKCZ Procedure

Het merendeel van uw patiënten is tevreden. Toch kan het een keer voorkomen dat een patiënt vindt dat u hem of haar onzorgvuldig heeft geïnformeerd of behandeld. Wanneer een patiënt zich bij Tandarts Support meldt met onvrede, wordt hem in de meeste gevallen geadviseerd dit eerst met u te bespreken en eventueel vindt er bemiddeling plaats. Ook kan een second opinion gevraagd worden. Meestal helpt dit al veel onduidelijkheden uit de wereld en komt u samen tot een oplossing.

Mocht u er samen met de patiënt niet uit komen, dan kan de patiënt een officiële klacht indienen via Tandarts Support. De patiënt dient de klacht schriftelijk in en is verder geen kosten kwijt.

Binnen 10 werkdagen stuurt Tandarts Support de patiënt een ontvangstbevestiging en u wordt op de hoogte gesteld van de klacht. De klacht wordt getoetst op ontvankelijkheid. Een niet-ontvankelijke klacht kan worden voorgelegd aan het Tuchtcollege of er kan een civielrechtelijke procedure worden gestart.

Een ontvankelijke klacht wordt voorgelegd aan de klachtencommissie. De commissie vraagt schriftelijke toelichting en dossiervoering van zorgverlener en patiënt. Indien gewenst wordt een mondeling toelichting van betrokkenen gevraagd.

Op basis van de verkregen informatie verklaart de commissie de klacht gegrond, ongegrond of gedeeltelijk (on)gegrond en geeft waar mogelijk adviezen mee voor de verdere afwikkeling.

U dient binnen een maand aan klager en commissie aan te geven welke maatregelen u zal treffen om de klacht af te handelen. Het is gebruikelijk dat u zich conformeert naar het oordeel van de commissie. De uitspraak is echter niet juridisch bindend waardoor u hier niet wettelijk toe verplicht bent.

Spring naar toolbar