WKKGZ

Op 1 januari 2016 is de wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. Deze wet vervangt de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.

Vergewisplicht nieuwe medewerkers
Volgens de Wkkgz bent u verplicht om het arbeidsverleden van een nieuwe medewerker actief te controleren. De bedoeling is dat zo voorkomen wordt dat zorgverleners die een risico kunnen vormen voor de kwaliteit van zorg (opnieuw) aan de slag gaan in de zorg. De verplichting geldt voor alle medewerkers die zorg verlenen aan de patiënt, dus ook ondersteunend personeel.

U kunt op verschillende manieren onderzoek doen naar het arbeidsverleden van een sollicitant:

Op de website van de rijksoverheid leest u meer over deze vergewisplicht.

Meldplicht bij beëindiging samenwerking of arbeidsovereenkomst vanwege ernstig tekortschieten
Als u de samenwerking met een medewerker beëindigt of de arbeidsrelatie ontbindt vanwege ernstig tekortschieten, waardoor de kwaliteit van patiëntenzorg in gevaar komt, dan bent verplicht om hiervan melding te maken bij IGZ.

Calamiteit? Meldplicht!
Een calamiteit moet u direct bij IGZ melden. Volgens de wet is daar sprake van wanneer een ‘niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis’ heeft plaatsgevonden die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en ‘leidt tot de dood of een ernstig gevolg voor de patiënt’.

Voor deze verplichte meldingen kunt u gebruik maken van het vernieuwde meldingsformulier, dat IGZ op 1 januari 2016 introduceerde.

Kwaliteitsjaarverslag
Er is ook een lichtpuntje. Met inwerkingtreding van de Wkkgz is de verplichting om een kwaliteitsjaarverslag op te stellen, komen te vervallen.

Veilig Incident Melden
De Wkkgz verplicht alle zorgverleners om per 1 juli 2016 een Veilig Incident Meldsysteem te hebben. Veilig Incident Melden betekent dat medewerkers op een veilige manier binnen de eigen organisatie onzorgvuldigheden en incidenten in de zorgverlening kunnen melden. Denk aan de melding van (bijna-)ongelukken door een ingewikkelde werkwijze. Of medische technologie die niet goed functioneert of onjuist wordt toegepast. Doel is dat collega´s bevindingen met elkaar bespreken, ervan leren en zo samen de zorg verbeteren.

De gedachte achter een dergelijk systeem is dat door het analyseren van (bijna) fouten de kwaliteit en veiligheid in de zorg verbeterd kan worden. U hoeft dit incident dus niet bij IGZ te melden, het is puur voor intern gebruik. Wij zullen u later dit jaar laten weten hoe een VIM-systeem kunt opstellen.

Aanpassing klachtenregeling
Tot 1 januari 2017 kunt u de huidige klachtenregeling Tandarts Support gebruiken. Ruim vóór eind 2016 zal de Tandarts Support haar leden een nieuwe klachtenregeling bieden die aan de eisen van de Wkkgz (gekwalificeerde klachtenfunctionaris) voldoet en ondersteunen in de keuze tot aansluiting bij een geschillencommissie.

Spring naar toolbar